Shortcuts
. D .
PageMenu- Hauptmenü-
Page content

Kategorienanzeige

MAB

Bernays, Jacob: Gesammelte Abhandlungen ; 2
Kategorie Beschreibung
001 061131016
037bger
089 2
100bBernays, Jacob
410 Berlin
412 Hertz
425 1885
425a1885
433 IV, 396 S.
544 ant 1:kk/b27-1/2
700g1270769944 FB 1885
997 <a class='DisplayBtns' href="/ub/Selbstabholung.cls?rsn=1401511">Titel zur Abholung bestellen</a>
999 Aufsatzbestellung für Angehörige der Universität via <a class='DisplayBtns' href="/ub/KonDoc.cls?rsn=1401511">KonDoc</a>
001 311901433
081 Bernays, Jacob: Gesammelte Abhandlungen
100 ant 1:kk/b27-1/2
100 ant 1:kk/b27-1/2
125aBd. 1 u. 2 zusammengebunden
220 $aant 1:kk/b27-1/2