Shortcuts
. D .
PageMenu- Hauptmenü-
Page content

Kategorienanzeige

MAB

Novellen
Kategorie Beschreibung
001 003366324
100 Heyse, Paul
104bSchunicht, Manfred ¬[Vorr.]¬
331 Novellen
359 Paul Heyse. [Vorr.] Manfred Schunicht
403 Repr.
410 New York
412 Johnson Repr.
425 1970
425a1970
433 425 S.
451bClassics in germanic literatures and philosophy
501 Repr.d.Ausg.Stuttgart. - 1924.
544 deu 939:h621:e/t70
700 deu 939:h621:e
700b|833.8
700g201735261 GL 5532
997 <a class='DisplayBtns' href="/ub/Selbstabholung.cls?rsn=253716">Titel zur Abholung bestellen</a>
999 Aufsatzbestellung für Angehörige der Universität via <a class='DisplayBtns' href="/ub/KonDoc.cls?rsn=253716">KonDoc</a>
001 025049542
081 Heyse, Paul: Novellen
100 deu 939:h621:e/t70
100 deu 939:h621:e/t70
220 $adeu 939:h621:e/t70