Shortcuts
. D .
PageMenu- Hauptmenü-
Page content

Kategorienanzeige

MAB

¬Der¬ Apfel - Mus. Hs. 1184: V, pf; D
Kategorie Beschreibung
001 339867523
037bger
064a$aMusikhandschrift$9209042451
064mMusikhandschrift
100 Keller, Ludwig
331 ¬Der¬ Apfel - Mus. Hs. 1184
334 Elektronische Ressource
335 V, pf; D
359 Ludwig Keller
410 [S.l.]
433 1 part
435 34 x 27 cm
501 Quelle: autograph. - Akzessionsnummer: "1951 Nr. 1623"
503 V, pf
552burn:nbn:de:bsz:31-29942
610 Online-Ausg.
610aKarlsruhe : Badische Landesbibliothek, 2012. Online-Ressource. (Karlsruher Musikhandschriften)(Digitale Sammlungen der Badischen Landesbibliothek : Musikalien)Original: BLB Karlsruhe; Mus. Hs. 1184
619 2012
619a2012
621 Karlsruher Musikhandschriften
655e$uhttp://digital.blb-karlsruhe.de/id/966542$xDigitalisierung$zKostenfrei
655e$uhttp://opac.rism.info/search?documentid=453003646$3Nachweis im Internationalen Quellenlexikon der Musik (RISM)
675 op.104
001 722547129
081 Keller, Ludwig: ¬Der¬ Apfel - Mus. Hs. 1184
220 $dn
655e$uhttp://digital.blb-karlsruhe.de/id/966542